Badanie sprawozdań fundamentem rozwoju

Część z działających na rynku przedsiębiorstw podlega obowiązku tworzenia sprawozdań finansowym z przebiegu swojej działalności. Sprawozdanie takie przedstawia finansową i kapitałową sytuację jednostki oraz wyników jej pracy. W swej strukturze zamyka rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje o kapitałach i raporty dodatkowe.

Cel przeprowadzania badań sprawozdań finansowych

badanie sprawozdańObowiązkiem tworzenia takich sprawozdań objęte są m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki notowane na giełdzie papierów wartościowych, spółki akcyjne oraz jednostki, które spełniły w poprzedzającym roku obrotowym odpowiednie, ustawowo ustalone warunki co do sumy aktywów, ilości zatrudnionych pracowników lub wielkości przychodu. Firmy posiadające własne zestawienia mogą zlecić badanie sprawozdań. Zgłaszając się do biegłego rewidenta, który świadczy takie usługi otrzymują pomoc w poprawie działalności jednostki. Biegły zanim wyda opinię na temat sprawozdania, analizuje i kontroluje procesy wewnątrz firmy, a następnie przedstawia alternatywy rozwiązania znalezionych problemów i niedociągnięć. Pozytywna opinia wydana przez rewidenta ugruntowuje pozycje przedsiębiorstwa na rynku, jest niemal rękojmią w trakcie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, a informacje otrzymane od biura biegłego rewidenta mogą realnie przysłużyć się komórce zarządczej do wdrożenia nowych, efektywniejszych rozwiązań i poprawie stabilności firmy.

Mówiąc ogólnie, badanie przeprowadzone na zestawieniach ze sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej może przynieść ogromne korzyści w świetle dalszego rozwoju i wzrostu wartości firmy. Ułatwia zarządzanie wewnątrz firmy, kontrole wdrożonych rozwiązań, a także wzmacnia jej rynkową pozycję otwierając furtkę dla nowych źródeł finansowania.