You are currently viewing Klasyfikacja i tworzenie stali stopowych

Klasyfikacja i tworzenie stali stopowych

Klasyfikacja stali przeprowadza się na podstawie składu chemicznego, własności fizycznych, oraz według Polskich Norm. Według składu chemicznego, stale dzielimy na stale węglowe (niestopowe), oraz stale stopowe. Stale niestopowe stosowane są zazwyczaj w stanie surowym, lub w stanie normalizowanym, natomiast stale stopowe występują jako jakościowe i specjalne.

Klasy jakości stali stopowych

stal 30CrNiMo8Stale stopowe jakościowe mają podobne zastosowanie jak stale niestopowe jakościowe, ale dodatkowo wymagają zwiększenia w nich zawartości pierwiastków stopowych, powyżej ich wartości granicznych. Stale te nie są przeznaczone do ulepszania cieplnego, lub utwardzania powierzchniowego, natomiast ich przeznaczenie jest związane z produkcją zbiorników i rurociągów pracujących pod ciśnieniem, lub wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i zimno. Typowe stale stopowe to stale, do których celowo wprowadzono pierwiastki stopowe, aby nadać jej wymagane własności jak np. stal 30CrNiMo8. Według Polskich Norm do stali stopowych zalicza się gatunki, w których najmniejsza wymagana zawartość chociażby jednego z pierwiastków jest większa, niż określona w klasyfikacji wartość graniczna. Wprowadzanie tych pierwiastków w odpowiednich proporcjach może mieć na celu: otrzymanie odpowiednich własności wytrzymałościowych, wywołanie zmian strukturalnych, uzyskanie specjalnych własności fizycznych, podwyższenie hartowności, oraz polepszenie efektów obróbki cieplnej. Najczęściej stosowanymi dodatkami stopowymi są: nikiel, chrom, krzem oraz wolfram. Rzadko stosuje się aluminium, tytan i kobalt. Ponadto coraz częściej jako specjalne dodatki stopowe używa się bor i azot.

Pierwiastki stopowe dodawane do stali w procesie metalurgicznym w przeważającej ilości przechodzą do roztworu ciekłego. Po skrzepnięciu składniki te wykazują tendencję do skupiania się w nierównomiernych fazach strukturalnych tworząc tak zwane węgliki, które z kolei umożliwiają kontrolę nad dalszym procesem tworzenia określonej stali stopowej.